[Insurance] อินชัวรันซ์ แปลว่า การประกัน ตย. You Have Any Insurance Policy?


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Thai Translation | แปลว่า
Sentence Example | ประโยคตัวอย่าง
Sentence Translation | แปลประโยคตัวอย่าง
insurance [N]
อินชัวรันซ์
การประกัน
Health insurance many of using survey data in a sense. การประกันสุขภาพใช้ข้อมูลตามหลักพื้นฐานตรวจสอบหลายอย่าง
"
"
"
Medical insurance is good for participant in a group. การประกันการักษาพยาบาลเหมาะกับผู้ประกันแบบหมู่
"
"
"
First of the auto insurance premium burden on car sellers.
เบี้ยประกันรถยนต์ปีแรกเป็นภาระของผู้ขาย
"
"
"
Life insurance plan vary by aging of assured. แผนการประกันชีวิตแตกต่างกันไปตามอายุของผู้เอาประกัน
"
"
"
Did you know a life insurance policy could cover for the 75-year-old assured? คุณทราบแผนประกันชีวิตผู้เอาประกันอายุ 75 ปีไหม
"
"
"
Someone has negative attitudes toward life insurance. บางคนมีทัศนคติลบต่อการประกันชีวิต
"
"
"
Many people believe doing life insurance is like to curse them. หลายคนเชื่อว่าการทำประกันชีวิตเป็นการแช่งตัวเอง
"
"
"
To claim insurance, does not too complicate at all. การเคลมประกัน ไม่ยุ่งยากเลย
"
"
"
How many insurance policies do you make? คุณทำประกันไว้กี่ฉบับ
"
"
"
I do a life insurance policy for my dad.ฉันทำประกันชีวิตให้พ่อหนึ่งฉบับ


See more:
Would you like to see my another blogs?:

[Loan] โลน แปลว่า การกู้ยืม ให้กู้ ตัวอย่าง Can I get mortgage loan?

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Thai Translation | แปลว่า
Sentence Example | ประโยคตัวอย่าง
Sentence Translation | แปลประโยคตัวอย่าง
loan [N]
โลน
การให้ยืม
How many years would you like to repay the loan over? คุณต้องการจ่ายคืนเงินกู้ภายในเวลากี่ปี
"
"
"
Interest of government banks loans are ordinarily lower than private banks. เงินกู้ธนาคารของรัฐจะถูกกว่าของเอกชน
loan [N]
"
เงินกู้
Loan repayments limit at least 5% of the loan amount. การจ่ายเงินคืนกำหนดที่ขั้นต่ำ 5 เปอร์เซนของยอดเงินกู้
"
"
"
Borrowers must pay a fee 1% of the home loans. ผู้กู้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 1 เปอร์เซนในการกู้ซื้อบ้าน
"
"
"
Age and income of borrowers are subjected for loan approval. การพิจารณาอนุมัติขึ้นกับอายุและรายได้ของผู้กู้
"
"
"
Personal loans are granted for personal use. เงินกู้ส่วนบุคคลเป็นการให้ความช่วยเหลือส่วนบุคคล
"
"
"
 Personal loans are based on the borrower's integrity and ability to repay. การกู้ส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์และความสามารถในการชำระคืน
"
"
"
Credit cards and personal loans are typical of unsecured loans. บัตรเครดิตและเงินกู้ส่วนบุคคลจัดแป็นประเภทของเงินกู้ไร้หลักประกัน
"
"
"
Loan lender is commonly checking the borrower’s records from the credit bureau. ผู้ให้กู้จะตรวจสอบประวัติของผู้กู้กับเครดิตบูโร
loan [VI]
"
ให้กู้
Okay, let's loan. เอเค เราให้กู้
"
"
"
She doesn't want to loan. หล่อนไม่ให้กู้
"
"
"
Can that attorney want to loan? ทนายความคนนั้นให้กู้ได้หรือ
"
"
"
The charity donation organizations cannot loan. องค์กรการกุศลไม่สามรถให้กู้ได้
loan [VT]
"
ให้กู้ (เงิน, สิ่งของ)
Will you loan me your pen? ให้ฉันยืมปากกาหน่อยสิ
"
"
"
The hospital will loan us some medical tool if requested. โรงพยาบาลจะให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ถ้าถูกร้องขอ
"
"
"
Why do we have to loan the life insurance policy to the attorney? ทำไมพวกเราต้องให้ทนายความยืมกรมธรรม์ประกันชีวิตด้วย
"
"
"
co-operative loan low interest loan to its members. สหกรณ์ให้สมาชิกกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
"
"
"
Bank is going to loan us the home loan. ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยให้เรา
"
"
"
Loan lender will loan the borrower that has ability to repay. ผู้ปล่อยกู้จะให้กู้กับผู้มีศักยภาพในการชำระคืน
"
"
"
Good credit borrower will be considered for mortgage loan. ผู้กู้ที่มีเครดิตดีจะใด้รับการพิจารณาการจำนองเงินกู้

See more:

[MORTGAGE] มอร์เกจ แปลว่า การจำนอง Does It In A Mortgage Loan Program?

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Thai Translation | แปลว่า
Sentence Example | ประโยคตัวอย่าง
Sentence Translation | แปลประโยคตัวอย่าง
mortgage [N]
มอร์ทเกจ
การจำนอง
Mortgage lenders make such claims sooner. ผู้รับจำนองทำการเรียกร้องสิทธิ์ในไม่ช้า
"
"
"
Fixed interest rate loan is usually use for Auto mortgage. เงินกู้ดอกเบี้ยคงที่โดยปกติจะใช้กับการจำนองรถยนต์
"
"
"
The flexible mortgage is dramatically increasing. การจำนองยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
"
"
"
Rice mortgage is the government program to support rice farmers. การจำนองข้าวเป็นโครงการรัฐบาลที่ช่วยเหลือชาวนา
mortgage [VT]
"
จำนอง
No one wants to mortgage to the “Y” company. ไม่มีใครอยากจำนองกับบริษัท "Y"
"
"
"
I would like to mortgage my house. ฉันต้องการจำนองบ้าน
"
"
"
She has mortgaged her land for $US 20 million. หล่อนจำนองที่ดินเป็นเงิน 20 ล้านเหรียญดอลลาร์
"
"
"
He mortgaged his condominium room to the low rate loan from bank. เขาจำนองห้องคอนโดด้วยอัตราเงินกู้ต่ำกับธนาคาร

See more:

[Able] เอเบิล แปลว่า มีความสามารถที่จะทำได้ ที่มีทักษะดี Able workers?

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Thai Translation | แปลว่า
Sentence Example | ประโยคตัวอย่าง
Sentence Translation | แปลประโยคตัวอย่าง
able [ADJ] เอเบิล ที่มีความสามารถที่จะทำได้ Always able to help, you lust let me know how? สามารถช่วยได้เสมอ บอกมาเลยว่าจะให้ช่วยยังไง
"
"
"
You are able to make health insurance.
ท่านสามารถทำประกันสุขภาพได้
"
"
"
I am not able to offer more credit to that such customer.
ฉันมาสามารถให้เครดิตเพิ่มได้อีกกับลูกค้าเจ้านั้น
able [ADJ]
"
ที่มีทักษะดี
He is able to speak both English and Thai fluently.
เขามีทักษะพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างแคล่วคล่อง
"
"
"
Michael was able to dance moonwalk excellently.
ไมเคิลมีทักษะการเต้นท่ามูนวอล์คอย่างเยี่ยมยอด
"
"
"
Am I able to change my bank password online solely?
ฉันมีทักษะพอที่จะเปลี่ยนรหัสธนาคารทางอินเตอร์เน็ตได้ด้วยตนเองหรือไม่
able [SUF]
"
สามารถ
A comment dialog box is usually available underneath the blog posts.
กล่องความคิดเห็นอยู่
"
"
"
Excel worksheet is capable to deal complicated calculation well.
แผ่นงานเอกเซลสามารถคำนวณตัวเลขที่ซับซ้อนได้อย่างดี
"
"
"
Best manageable rehab is an additional efficient treatment.
กายภาพบำบัดที่จัดการอย่างดีเป็นวิธีการรักษาเสริมที่มีประสิทธิภาพ

See more:

[Ability] อบิลิตี้ แปลว่า ความสามารถ พรสวรรค์ ตย. What’s Your Ability?

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Thai Translation | แปลว่า
Sentence Example | ประโยคตัวอย่าง
Sentence Translation | แปลประโยคตัวอย่าง
ability [N]
อบิลิตี้
ความสามารถ
If you have real ability you will eventually win. ถ้าคุณมีความสามารถจริงๆคุณจะชนะในที่สุด
"
"
"
This English quiz is not beyond my ability. ข้อสอบภาษาอังกฤษไม่ยากเกินความสามารถฉัน
"
"
"
That is the extent of his ability. นั่นคือขอบเขตความสามารถของเขา
ability [N]
"
พรสวรรค์
He has ability to sing in the different of the vocal range. เขามีพรสวรรค์ร้องเพลงออกเสียงได้หลายระดับ
"
"
"
I don't have any special ability. ฉันไม่มีพรสวรรค์พิเศษใดๆ
"
"
"
Such these abilities are native to Michael. เหล่านั้นน่ะเป็นพรสวรรค์ของไมเคิลเขาเลยหล่ะ

See more:

Google+ Followers