[a] เอ/อะ ใช้นำหน้าคน สัตว์ สิ่งของเพียงหนึ่ง(เอกพจน์) ตัวอย่าง I've bought a new car. : ฉันซื้อรถใหม่หนึ่งคัน

a


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Thai Translation | แปลว่า
Sentence Example | ประโยคตัวอย่าง
Sentence Translation | แปลประโยคตัวอย่าง
a เอ/อะ ใช้นำหน้าคน สัตว์ ของเพียงหนึ่ง(เอกพจน์) I've bought a new car. ฉันซื้อรถใหม่หนึ่งคัน
a " " He's got a girlfriend. เขามีแฟนสาวคนหนึ่ง
a " " Is he a friend of yours? เขาเป็นเพื่อนคุณเหรอ
a " กล่าวถึงสิ่งหรือคนที่ เป็น เคยเป็น อยากเป็น I want to be a teacher when I grows up. โตขึ้นฉันอยากเป็นครู
a " " This is a very mild pizza. พิซซ่านี่นุ่มมาก
a " อ้างถึงคนหรือสิ่งของ Can you ride a bike? คุณถีบจักรยานเป็นไหม
a " " A cheetah can run faster than a lion. ชีต้าวิ่งเร็วกว่าสิงห์โต
a " " A teacher needs to have a lot of patience. ครูต้องมีความอดทนสูง
a " ใช้นำหน้านามนับไม่ได้เมื่อต้องการบ่งบอกลักษณะจำเพาะ You only have a limited knowledge of English. ภาษาอังกฤษของคุณไม่ค่อยเท่าไหร่(แย่)
a " " I have a great love of blue music. ฉันชอบเพลงบลูมากๆ


See more:

[Babble] แบบ'เบิล แปลว่า พูดไม่ชัด ต.ย. เช่น He Babbles Because Of His Short Uvula.

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Thai Translation | แปลว่า
Sentence Example | ประโยคตัวอย่าง
Sentence Translation | แปลประโยคตัวอย่าง
babble แบบ'เบิล vt., vi. พูดไม่ชัด, Babies babble before they can talk. ทารกส่งเสียงอ้อแอ้(พูดไม่ชัด)ก่อนที่จะพูดเป็น
babble แบบ'เบิล vt., vi.พูดพล่าม That drunk man sits and bables at the bus stop. ชายขี้เมานั่งและพูดพล่ามอยู่ที่ป้ายรถเมล์
babble แบบ'เบิล vt., vi.พูดไม่เป็นสาระ They babbled while await for watching football world cup. พวกเขาพูดจากันไร้สาระระหว่างรอชมบอลโลก
babble แบบ'เบิล vt., vi.พูดจ้อ The pupils babbled excitedly among themselves. นักเรียนพูดกันจ้อในกลุ่มของเขา
babble แบบ'เบิล vt., vi.เปิดเผยความลับ The shop owner was babbling something about her watch being stolen. เจ้าของร้านเปิดเผยความลับเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาข้อมือที่หายไป
babble แบบ'เบิล n. การพูดพล่ามหรือไม่เป็นสาระ It's very hard to speak over a babble of voice and the clink of metal on metal in the party. มันไม่ง่ายเลยที่จะพูดฝ่าการพูดพล่ามและเสียงช้อนจานในงานเลี้ยง
babble แบบ'เบิล n. ถ้อยคำไม่เป็นสาระ The babble is spoken by among of the childrend. พวกเด็กๆพูดคุยคำไร้สาระกันในกลุ่มเของเขา

See more:
Would you like to see my another blogs?:

[Insurance] อินชัวรันซ์ แปลว่า การประกัน ตย. You Have Any Insurance Policy?


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Thai Translation | แปลว่า
Sentence Example | ประโยคตัวอย่าง
Sentence Translation | แปลประโยคตัวอย่าง
insurance [N]
อินชัวรันซ์
การประกัน
Health insurance many of using survey data in a sense. การประกันสุขภาพใช้ข้อมูลตามหลักพื้นฐานตรวจสอบหลายอย่าง
"
"
"
Medical insurance is good for participant in a group. การประกันการักษาพยาบาลเหมาะกับผู้ประกันแบบหมู่
"
"
"
First of the auto insurance premium burden on car sellers.
เบี้ยประกันรถยนต์ปีแรกเป็นภาระของผู้ขาย
"
"
"
Life insurance plan vary by aging of assured. แผนการประกันชีวิตแตกต่างกันไปตามอายุของผู้เอาประกัน
"
"
"
Did you know a life insurance policy could cover for the 75-year-old assured? คุณทราบแผนประกันชีวิตผู้เอาประกันอายุ 75 ปีไหม
"
"
"
Someone has negative attitudes toward life insurance. บางคนมีทัศนคติลบต่อการประกันชีวิต
"
"
"
Many people believe doing life insurance is like to curse them. หลายคนเชื่อว่าการทำประกันชีวิตเป็นการแช่งตัวเอง
"
"
"
To claim insurance, does not too complicate at all. การเคลมประกัน ไม่ยุ่งยากเลย
"
"
"
How many insurance policies do you make? คุณทำประกันไว้กี่ฉบับ
"
"
"
I do a life insurance policy for my dad.ฉันทำประกันชีวิตให้พ่อหนึ่งฉบับ


See more:
Would you like to see my another blogs?: