[Babble] แบบ'เบิล แปลว่า พูดไม่ชัด ต.ย. เช่น He Babbles Because Of His Short Uvula.


Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Thai Translation | แปลว่า
Sentence Example | ประโยคตัวอย่าง
Sentence Translation | แปลประโยคตัวอย่าง
babble แบบ'เบิล vt., vi. พูดไม่ชัด, Babies babble before they can talk. ทารกส่งเสียงอ้อแอ้(พูดไม่ชัด)ก่อนที่จะพูดเป็น
babble แบบ'เบิล vt., vi.พูดพล่าม That drunk man sits and bables at the bus stop. ชายขี้เมานั่งและพูดพล่ามอยู่ที่ป้ายรถเมล์
babble แบบ'เบิล vt., vi.พูดไม่เป็นสาระ They babbled while await for watching football world cup. พวกเขาพูดจากันไร้สาระระหว่างรอชมบอลโลก
babble แบบ'เบิล vt., vi.พูดจ้อ The pupils babbled excitedly among themselves. นักเรียนพูดกันจ้อในกลุ่มของเขา

[Insurance] อินชัวรันซ์ แปลว่า การประกัน ตย. You Have Any Insurance Policy?

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Thai Translation | แปลว่า
Sentence Example | ประโยคตัวอย่าง
Sentence Translation | แปลประโยคตัวอย่าง
insurance [N]
อินชัวรันซ์
การประกัน
Health insurance many of using survey data in a sense. การประกันสุขภาพใช้ข้อมูลตามหลักพื้นฐานตรวจสอบหลายอย่าง
"
"
"
Medical insurance is good for participant in a group. การประกันการักษาพยาบาลเหมาะกับผู้ประกันแบบหมู่
"
"
"
First of the auto insurance premium burden on car sellers.
เบี้ยประกันรถยนต์ปีแรกเป็นภาระของผู้ขาย
"
"
"
Life insurance plan vary by aging of assured. แผนการประกันชีวิตแตกต่างกันไปตามอายุของผู้เอาประกัน

[Loan] โลน แปลว่า การกู้ยืม ให้กู้ ตัวอย่าง Can I get mortgage loan?

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Thai Translation | แปลว่า
Sentence Example | ประโยคตัวอย่าง
Sentence Translation | แปลประโยคตัวอย่าง
loan [N]
โลน
การให้ยืม
How many years would you like to repay the loan over? คุณต้องการจ่ายคืนเงินกู้ภายในเวลากี่ปี
"
"
"
Interest of government banks loans are ordinarily lower than private banks. เงินกู้ธนาคารของรัฐจะถูกกว่าของเอกชน
loan [N]
"
เงินกู้
Loan repayments limit at least 5% of the loan amount. การจ่ายเงินคืนกำหนดที่ขั้นต่ำ 5 เปอร์เซนของยอดเงินกู้
"
"
"
Borrowers must pay a fee 1% of the home loans. ผู้กู้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 1 เปอร์เซนในการกู้ซื้อบ้าน

[MORTGAGE] มอร์เกจ แปลว่า การจำนอง Does It In A Mortgage Loan Program?

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Thai Translation | แปลว่า
Sentence Example | ประโยคตัวอย่าง
Sentence Translation | แปลประโยคตัวอย่าง
mortgage [N]
มอร์ทเกจ
การจำนอง
Mortgage lenders make such claims sooner. ผู้รับจำนองทำการเรียกร้องสิทธิ์ในไม่ช้า
"
"
"
Fixed interest rate loan is usually use for Auto mortgage. เงินกู้ดอกเบี้ยคงที่โดยปกติจะใช้กับการจำนองรถยนต์
"
"
"
The flexible mortgage is dramatically increasing. การจำนองยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

[Able] เอเบิล แปลว่า มีความสามารถที่จะทำได้ ที่มีทักษะดี Able workers?

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Thai Translation | แปลว่า
Sentence Example | ประโยคตัวอย่าง
Sentence Translation | แปลประโยคตัวอย่าง
able [ADJ] เอเบิล ที่มีความสามารถที่จะทำได้ Always able to help, you lust let me know how? สามารถช่วยได้เสมอ บอกมาเลยว่าจะให้ช่วยยังไง
"
"
"
You are able to make health insurance.
ท่านสามารถทำประกันสุขภาพได้
"
"
"
I am not able to offer more credit to that such customer.
ฉันมาสามารถให้เครดิตเพิ่มได้อีกกับลูกค้าเจ้านั้น
able [ADJ]
"
ที่มีทักษะดี
He is able to speak both English and Thai fluently.
เขามีทักษะพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างแคล่วคล่อง

[Ability] อบิลิตี้ แปลว่า ความสามารถ พรสวรรค์ ตย. What’s Your Ability?

Vocabulary | คำศัพท์
Pronunciation | คำอ่าน
Thai Translation | แปลว่า
Sentence Example | ประโยคตัวอย่าง
Sentence Translation | แปลประโยคตัวอย่าง
ability [N]
อบิลิตี้
ความสามารถ
If you have real ability you will eventually win. ถ้าคุณมีความสามารถจริงๆคุณจะชนะในที่สุด
"
"
"
This English quiz is not beyond my ability. ข้อสอบภาษาอังกฤษไม่ยากเกินความสามารถฉัน
"
"
"
That is the extent of his ability. นั่นคือขอบเขตความสามารถของเขา
ability [N]
"
พรสวรรค์
He has ability to sing in the different of the vocal range. เขามีพรสวรรค์ร้องเพลงออกเสียงได้หลายระดับ
"
"
"
I don't have any special ability. ฉันไม่มีพรสวรรค์พิเศษใดๆ
"
"
"
Such these abilities are native to Michael. เหล่านั้นน่ะเป็นพรสวรรค์ของไมเคิลเขาเลยหล่ะ

See more: